SPETsIALIZOVANA DITYaChO-YuNATsKA ShKOLA OLIMPIYSKOGO REZERVU ”PRUDKIY M’YaCh” Z NASTILNOGO TENISU

Legal address on the map

Coordinates: 49.843454,24.037552

Write your comment, feedback on the work of the company «SPETsIALIZOVANA DITYaChO-YuNATsKA ShKOLA OLIMPIYSKOGO REZERVU ”PRUDKIY M’YaCh” Z NASTILNOGO TENISU»
Share information on social networks