KhRISTIYaNSKA MISIYa MILOSERDYa ”YeVANGELSKIY GOLOS” OB’YeDNANNYa TsERKOV KhRISTIYaN VIRI YeVANGELSKOYi P’YaTIDESYaTNIKIV LVIVSKOYi OBLASTI

Legal address on the map

Coordinates: 49.8510146,24.0358965

Write your comment, feedback on the work of the company «KhRISTIYaNSKA MISIYa MILOSERDYa ”YeVANGELSKIY GOLOS” OB’YeDNANNYa TsERKOV KhRISTIYaN VIRI YeVANGELSKOYi P’YaTIDESYaTNIKIV LVIVSKOYi OBLASTI»
Share information on social networks